- مشاهده مدل CPU    - مقایسه کارایی CPU های مختلف در نرم افزارهای کاربردی  
- نرم افزار حرفه ای برای مشاهده اطلاعات CPU با نرم افزار CPU-Z   - فهمیدن تعداد هسته های CPU