SAMSUNG P20500
چراغ پاور روشن می شود ولی تصویر ندارد 
SAMSUNG N1740
چراغ پاور سبز رنگ است ولی تصویر ندارد 
LG W1952S
پس از چند ثانیه از روشن کردن ، خاموش می شود.  
LG W1952S
پس از چند ثانیه از روشن کردن ، خاموش می شود. 
       
       
LG 1952S
چراغ پاور خاموش و تصویر ندارد  
LG 1953W
چراغ پاور خاموش است و تصویر ندارد  
SAMSUNG 920NW
برای 2 ثانیه چک سیگنال ظاهر شده و خاموش می شود.  
SAMSUNG 923NW
چراغ پاور خاموش و تصویر ندارد 
       
       
SAMSUNG SA300
فقط پیغام Check Signal  ظاهر می شود
LG T720FB
چراغ پاور چشمک زن است و تصویر ندارد 
LG 710B
چراغ پاور خاموش و تصویر ندارد 
SAMSUNG 17830
تصویر از کناره ها جمع شده است  
       
       
LG 1930S
برای روشن کردن مانیتور دکمه پاور باید بارها فشار داده شود . بعضی مواقع اصلا روشن نمی شود. 
LG L1520B
چراغ پاور خاموش است و تصویر ندارد 
LG L1520B
چراغ پاور خاموش است و تصویر ندارد  
SAMSUNG SA300
پیغام Check Signal ظاهر می شود. 
       
       
LG T720FB
چراغ پاور چشمک زن است و تصویری ندارد