پیغام اورکلاک در ابتدای صفحه ظاهر شده و وارد صفحه Setup نمی شود
پس از مدتی کامپیوتر Restart می شود  
چند روز پس از نصب ویندوز
ویندوز دوباره خراب می شود  
در ویندوز 8 پس از چند دقیقه صفحه آبی ظاهر شده کامپیوتر Restart می شود   کامپیوتر روشن می شود ولی تصویر ندارد  
       
     
آهنگ ها کند اجرا می شود
در زمان اجرای بازی ها مشکل دارد 
پس از مدتی استفاده لکه هایی در تصویر ظاهر شده کامپیوتر قفل می کند  ویندوز تازه عوض شده ولی پس از مدتی پیغام Ctrl Alt Del  ظاهر می شود. کامپیوتر قدیمی: ویندوز نصب نمی شود بعضی مواقع تصویر ندارد 
       
       
گاهی پس از چند روز استفاده  روشن نمی شود. ویندوز نصب نمی  شود.   ویندوز نصب می شود اما به سرعت خراب می شود.    
 
صفحه 1