استفاده از
Windows Media Player
استفاده از
KMPlayer
استفاده از
VLC Player
           
تغییر پخش کننده
 فایل های تصویری