روی آیکن نرم افزار دو بار کلیک کنید تا اجرا شود.
 
دکمه Next را انتخاب کنید.
 
گزینه I accept the ... را انتخاب کنید.
دکمه Next را انتخاب کنید.
 
دکمه Next را انتخاب کنید.
 
گزینه Set update parameters later را  فعال کنید.
و دکمه Next را انتخاب کنید.
 
دکمه Next را انتخاب کنید.
 
از کرکره گزینه Enable detection of .... را انتخاب کنید.
و دکمه Next را کلیک کنید.
 
دکمه Install را انتخاب کنید.
 
 
 
 
 
پس از پایان نصب آیکن ضدویروس در Taskbar نمایش داده می شود.