سایت های هواشناسی
 
www.havairan.com
آدرس زیر را در نوار آدرس مرورگر کپی کنید تا به صفحه هوای گنبد کاووس منتقل شوید.
http://www.havairan.com/weather/Golestan/Gonbad-e_K%C4%81v%C5%ABs
 
 
 
www.weather.com
آدرس زیر را در نوار آدرس مرورگر کپی کنید تا به صفحه هوای گنبد کاووس منتقل شوید.
http://www.weather.com/weather/tenday/Gonbad-E+Qabus+IRXX0346:1:IR
دارای پیش بینی  هوا به صورت  : روزانه - 5 روزه - 10 روزه - ماهانه
 
 
 
www.foreca.com
آدرس زیر را در نوار آدرس مرورگر کپی کنید تا به صفحه هوای گنبد کاووس منتقل شوید.
http://www.foreca.com/Iran/Gonbad-e_Kavus?tenday